Ogłoszenie wyników postępowania Nr 41/2018 – YKL40

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa kartridży do chromatografii preparatywnej typu flash kompatybilnych z aparatem Büchi Reveleris X2
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Polygen Sp. z o.o. – Części 1, 2.
Bujno Chemicals dr Marcin Synak – Część 3

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmom.