Ogłoszenie wyników postępowania nr 40/2021 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa roztworu do dysocjacji komórek przez okres 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa
ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź

Całkowita wartość netto zamówienia: 2 763,40 PLN

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.