Ogłoszenie wyników postępowania nr 40/2020-DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa zestawów TCF Reporter Plasmid Kit do lucyferazowego pomiaru aktywności szklaku beta-kateninowego, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Merck Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 43 500,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.