Ogłoszenie wyników postępowania Nr 40/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: : Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w materiały zużywalne, kompatybilne z homogenizatorem Minilys ® (nr kat. Producenta MINILYS 06404.200.RD00) przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy).

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę, spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Inter-Chem Poznań Sp. z o.o., Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.