Ogłoszenie wyników postępowania nr 4/2022 – PRECIOUS

Przedmiot zamówienia: Usługa sporządzenia niezależnego sprawozdania z faktycznych ustaleń oraz wydania świadectwa kontroli sprawozdań finansowych (CFS) w związku z realizacją projektu o akronimie PRECIOUS w ramach programu Horyzont 2020.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Audit Lab Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 15/7
45-071 Opole

Całkowita wartość netto zamówienia: 13 150,00 PLN

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.