Ogłoszenie wyników postępowania nr 39/2020 – DUBs/NASH/KARDIO

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie w zwierzęta laboratoryjne na potrzeby badań in vivo przez okres 18 miesięcy od podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Animalab Sp. z o.o.,
ul. Dąbrowskiego 343,
60-419 Poznań

całkowita wartość zamówienia: 997 639,25 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.