Ogłoszenie wyników postępowania Nr 39/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: : Sukcesywna dostawa mikropłytek oraz naczyń hodowlanych z silikonowymi insertami do badania procesu angiogenezy i gojenia ran przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę, spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Animalab Sp. z o.o., Dąbrowskiego 343, 60-149 Poznań

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.