Ogłoszenie wyników postępowania nr 39/2018 – ARG

Przedmiot zamówienia: Profesjonalne usługi doradcze związane z rozwojem innowacyjnych leków i sprawami regulacyjnymi oraz przygotowywanie dokumentów regulacyjnych
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Asphalion, S.L.
Calle Tarragona 151-157, Planta 10, Bloque A
08014 Barcelona, Hiszpania
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.