Ogłoszenie wyników postępowania nr 38/2020 – ARG/NASH

Przedmiot zamówienia: : Zaopatrzenie laboratorium chemicznego Development w Warszawie w odczynniki chemiczne przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Trimen Chemicals sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź

Całkowita wartość netto zamówienia: 137 049,50 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu Oferentowi.