Ogłoszenie wyników postępowania Nr 38/2018 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa zestawów do detekcji AMP przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Promega GmbH
Schildkrötstraße 15
68199 Mannheim

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.