Ogłoszenie wyników postępowania nr 37/2020 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Usługi badawcze z zakresu chemii analitycznej realizowane przez okres 14 miesięcy od daty podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

całkowita wartość zamówienia: 16 200,00 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.