Ogłoszenie wyników postępowania NR 37/2019 – IPF

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu reaktorów szklanych wraz z wyposażeniem

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Megantech Magdalena Stretton, ul. Ogrodowa 116, 42-130 Grodzisko

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.