Ogłoszenie wyników postępowania Nr 37/2018 – IBD/IPF

Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie laboratorium biologii molekularnej w substraty dla chitynaz wykorzystywane w testach enzymatycznych

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma

Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha

 Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej ofert Hurt-Chem