Ogłoszenie wyników postępowania Nr 36/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa przeciwciał do cytometrii przepływowej rozpoznających mysie antygeny przez okres 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty, spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Część I: LifeTechnologies Polska Sp. z o.o.
Część II: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
Część III:BioCourse.pl Dariusz Jastrzębski Sp. z o.o.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmom.