Ogłoszenie wyników postępowania nr 35/2021-DUBs

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza ADME (absorpcja, dystrybucja, metabolizm i wydalanie) dla związków małocząsteczkowych przez okres 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Eurofins Panlabs Inc.
6 Research Park Dr, St Charles, MO 63304, USA

Całkowita wartość netto zamówienia: 225 798,40 EUR (1 032 259,97 PLN)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.