Ogłoszenie wyników postępowania NR 35/2019 – YKL-40/ARG – usługa NMR

Przedmiot zamówienia: „Usługi badawcze z zakresu Magnetycznego Rezonansu Jądrowego przez okres 24 miesięcy od podpisania umowy”

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła:

Politechnika Łódzka
Instytut Chemii Organicznej
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.