Ogłoszenie wyników postępowania nr 34/2020 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegająca na otrzymaniu wysokooczyszczonych deubikwitynaz USP7 oraz USP15 i/lub USP21 oraz analizy strukturalnej 5 wariantów oddziaływań uzyskanych białek w kompleksie z kluczowymi związkami w programie.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Uniwersytet Jagielloński
Małopolskie Centrum Biotechnologii
ul. Gołebia 24
31-007 Kraków

całkowita wartość zamówienia: 199 800,00 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.