Ogłoszenie wyników postępowania Nr 34/2019 – ARG/YKL-40

Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery i Development w Warszawie w materiały zużywalne na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Pakiet 1, Część 1 ANCHEM Sp. z o. o. Sp. k.
Pakiet 2, Część 1 DONSERV Wojciech Kaca
Pakiet 2, Część 2 VWR International Sp. z o. o.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych oferty powyższym firmom.