Ogłoszenie wyników postępowania Nr 34/2018 –  IBD/IPF/YKL-40/STRATEGMED/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa zestawów do izolacji RNA i DNA przez okres 12 miesięcy od momentu podpisania umowy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Q4Lab Sp. z o.o.

Ul. Kątna 17

00-703 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert Q4Lab Sp. z o.o.