Ogłoszenie wyników postępowania nr 33/2021 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych (kitów oraz buforu do izolacji komórek T) przez okres 3 miesięcy od daty podpisania umowy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

BioCourse.pl
ul. Staromiejska 6/10D
40-013 Katowice

Całkowita wartość netto zamówienia: 67 170,00 PLN

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.