Ogłoszenie wyników postępowania Nr 33/2018 – ARG

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów zużywalnych do obsługi reaktorów dla laboratorium chemicznego w Warszawie

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Części 1, 2 i 5 – VWR International Sp. z o.o.

Części 3 i 4 MEGAN S.C. Julian Bielanik, Jarosław Worsowicz

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmom.