Ogłoszenie wyników postępowania NR 32/2019 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegająca na zbadaniu wpływu związków małocząsteczkowych na funkcjonowanie układu immunologicznego oraz weryfikacja potencjalnego działania przeciwnowotworowego tych związków.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.