Ogłoszenie wyników postępowania Nr 32/2018 – YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Usługi badawcze z zakresu Magnetycznego Rezonansu Jądrowego przez 12 miesięcy od podpisania umowy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej

 Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej ofert Instytutowi Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej