Ogłoszenie wyników postępowania nr 31/2021 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa zestawów do ilościowego oznaczania biomarkerów cytokin i chemokin w próbkach mysiej surowicy, osocza I hodowli komórkowych za pomocą testów multipleksowych z zastosowaniem złóż magnetycznych przy użyciu technologii Luminex xMAP przez okres 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Merck Life Science Sp. z o. o.
ul. Szelągowska 30
61-626 Poznań

Całkowita wartość netto zamówienia: 58 951,80 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.