Ogłoszenie wyników postępowania Nr 31/2018 – IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Zakup kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) typu: IAM, AGP, HSA, COSMOCORE i COSMOSIL  dla Laboratorium Chemicznego w Łodzi.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Część 1. Polygen Sp. z o.o.

Część 2:  Genore chromatografia

Część 3: Selwa Sp. z o.o.

 Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmom.