Ogłoszenie wyników postępowania nr 30/2020 – IPF/YKL-40/ARG/PRECIOUS/DUBs

Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie laboratorium chemicznego Discovery w Łodzi w aceton do mycia szkła, dostawa 3 ( bądź mniej) x w tygodniu przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła:

Hurtownia Odczynników Chemicznych Butra – Jacek Skrzypek
96-100 Skierniewice,
ul. Sobieskiego 75

całkowita wartość zamówienia: 23 700,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.