Ogłoszenie wyników postępowania Nr 30/2018 – YKL40

Przedmiot zamówienia: Pożywki oraz suplementy do hodowli komórek endotelialnych – sukcesywna dostawa przez okres 12 miesięcy od momentu podpisania umowy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma LGC Standards Sp. z o.o.

 Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej ofert LGC Standards Sp. z o.o