Ogłoszenie wyników postępowania nr 3/2022 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do hodowli komórkowych, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 10 miesięcy od daty podpisania umowy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Diag-Med Grażyna Konecka
ul. Modularna 11A, bud.H3
02-238 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 152 666,80 PLN

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.