Ogłoszenie wyników postępowania nr 29/2021 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa zestawów do testu alphascreen przez okres 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Pro-Environment Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 36 990,00 zł.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.