Ogłoszenie wyników postępowania nr 29/2020- IBD

Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na modelowaniu farmakometrycznym dotyczącym wyboru dawki terapeutycznej na podstawie danych z badań klinicznych Fazy I dla związku OATD-01.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

PhInC Development,
Immeuble Genavenir 8 – 5,
rue Henri Desbruères 91 030 Evry Cedex,
France

całkowita wartość zamówienia: 117 868,00 EUR ( 517 464,09 zł)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.