Ogłoszenie wyników postępowania NR 29/2019 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest określenie stopnia inhibicji deubkwitynaz dla 10 związków w panelu deubikwitynaz (40 enzymów pochodzących z tzw. deconjugating enzymes superfamily), w pojedynczym, ustalonym przez OAT stężeniu (10-100 µM), przynajmniej w dwóch powtórzeniach.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

UNIVERSITY OF DUNDEE, School of Sciences, Dow Street, Dundee DD1 5EH, Scotland

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.