Ogłoszenie wyników postępowania Nr 29/2018 – YKL40

Przedmiot zamówienia: Podłoże o obniżonej zawartości czynników wzrostowych do opłaszczania płytek hodowlanych do badania właściwości angiogennych komórek endotelialnych

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma Grażyna Konecka DIAG-MED

 Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej ofert Grażyna Konecka DIAG-MED