Ogłoszenie wyników postępowania nr 28/2020–SARCO

Przedmiot zamówienia: Profesjonalne usługi doradcze w zakresie spraw rejestracyjno-regulacyjnych związanych z rozwojem klinicznym kandydata na lek OATD-01 oraz przygotowanie dokumentów wymaganych przez polski, niemiecki, holenderski i francuski urząd regulatorowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

CATO SMS, Operating affiliate: Specialized Medical Services-oncology BV (SMS-oncology)
Walaardt Sacréstraat 401-403
1117 BM Schiphol, Holandia

Całkowita wartość netto zamówienia: 46 000,00 EUR

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.