Ogłoszenie wyników postępowania NR 28/2019 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegająca na oznaczaniu parametrów ADMET/farmakologicznych nowych związków drobnocząsteczkowych jako potencjalnych leków
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Eurofins Cerep Inc.,
15 Research Park Drive, St. Charles,
MO 63304 USA/ Le Bois I’Eveque,
86600 Celle I’Evescault – France

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.