Ogłoszenie wyników postępowania Nr 28/2018 – IBD/IPF

Przedmiot zamówienia: Zestaw do kolorymetrycznego oznaczania stężenia trójglicerydów we krwi, surowicy krwi, lizatach komórkowych oraz homogenatach tkankowych

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna

 Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej ofert BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna