Ogłoszenie wyników postępowania nr 27/2021 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa testu do badania aktywności deubikwitynaz z wykorzystaniem substratu białkowego połączonego z ubikwityną za pomocą natywnego wiązania izopeptydowego przez okres 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

STI Bartosz Czajkowski
ul. I. Domeyki 19,
61-332 Poznań

Całkowita wartość netto zamówienia: 65 388,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.