Ogłoszenie wyników postępowania nr 27/2020 – YKL-40

Przedmiot zamówienia: Jednorazowy zakup zestawu umożliwiającego wyciszenie ludzkiego genu Chi3l1 (YKL40) oraz zestawu umożliwiającego wyciszenie mysiego genu Chil1 (BRP39) metodą CRISPR, oparty na homologicznej rekombinacji (HDR).

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

STI Bartosz Czajkowski
ul. I. Domeyki 19
61-332 Poznań

Całkowita wartość zamówienia: 14 858,10 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.