Ogłoszenie wyników postępowania NR 27/2019 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegającej na otrzymaniu wysokooczyszczonych deubikwitynaz oraz analizy strukturalnej 10
wariantów oddziaływań uzyskanego białka w kompleksie z kluczowymi związkami w programie

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.