Ogłoszenie wyników postępowania Nr 27/2018 – STRATEGMED/ARG

Przedmiot zamówienia: Zakup aparatury szklanej do laboratorium chemicznego w Warszawie

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma VWR International Sp. z o.o.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej ofert VWR International Sp. z o.o.