Ogłoszenie wyników postępowania nr 26/2021 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników do hodowli komórkowych przez okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Celllab Krzysztof Grabowski
ul. Jagielska 29A
02-886 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 44 125,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.