Ogłoszenie wyników postępowania NR 26/2019 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań biologicznych nad deubikwitynazami, w tym badań efektu działania substancji czynnych opracowanych przez OncoArendi w testach na komórkach układu immunologicznego i w modelach immuno-onkologicznych.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:
Prof. Dr hab. Jakub Gołąb

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.