Ogłoszenie wyników postępowania NR 25/2019 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Analiza ilościowa nowych związków drobnocząsteczkowych, inhibitorów enzymów deubikwitynaz, potencjalnych leków, w płynach fizjologicznych, tkankach oraz kale przy wykorzystaniu technik spektrometrii mas

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Pawińskiego 5A
02-106 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.