Ogłoszenie wyników postępowania nr 24/2021 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do hodowli komórkowych, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

DIAG-MED Grażyna Konecka,
ul. Modularna 11A bud.H3
02-238 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 129 648,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.