Ogłoszenie wyników postępowania nr 24/2020 – DUBs

Przedmiot zamówienia: „Jednorazowy zakup liofilizatora, pomp olejowych, reaktora szklanego z wyposażeniem i kriostatem oraz lodówki laboratoryjnej dla Laboratorium Chemicznego w Łodzi”

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Część1: DONSERV, 02-495 Warszawa, ul. Michała Spisaka 31
całkowita wartość zamówienia: 59 985,00 zł

Część 2: EDVAC Sp. z o.o., 05-090 Raszyn, ul. Lotnicza 27
całkowita wartość zamówienia: 39 600,00 zł

Część 3: Witko Sp. z o.o., 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 141
całkowita wartość zamówienia: 186 220,00 zł

Część 4: Witko Sp. z o.o., 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 141
całkowita wartość zamówienia: 6 800,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentowi.