Ogłoszenie wyników postępowania Nr 24/2018 – IPF

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegająca na zebraniu materiału klinicznego od pacjentów z śródmiąższowymi chorobami płuc oraz na jego analizie w celu oceny ekspresji chitynaz oraz aktywności biologicznej inhibitorów CHIT1 przez okres 18 miesięcy od daty podpisania umowy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił Warszawski Uniwersytet Medyczny

 Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej ofert Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu