Ogłoszenie wyników postępowania nr 23/2020 – NASH

Przedmiot zamówienia: Badanie in vivo aktywności terapeutycznej dwóch inhibitorów chitynaz i związku referencyjnego, w indukowanym dietą mysim modelu niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH, ang. non-alcoholic steatohepatitis), przeprowadzone na zwierzętach z potwierdzoną chorobą (biopsja i analiza histopatologiczna).

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła:

Gubra ApS
Hørsholm Kongevej 11B
2970 Hørsholm, Dania

całkowita wartość netto zamówienia: 240 000 EUR

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.