Ogłoszenie wyników postępowania NR 23/2019 – IBD/IPF

Przedmiot zamówienia: Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań biologicznych, w tym badań efektu działania substancji czynnych opracowanych przez OncoArendi w modelach zwierzęcych chorób płuc

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Prof. Dr. Bart Lambrecht
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.