Ogłoszenie wyników postępowania Nr 23/2018 – STRATEGMED/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynnika chemicznego, będącego blokiem budulcowym do syntezy inhibitorów arginazy, przez okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma GLSyntech, LLC

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej ofert GLSyntech, LLC