Ogłoszenie wyników postępowania nr 22/2021 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych (płytek wielodołkowych) przez okres 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

PPHU Genos s.c., Bogdan Kałużewski, Jadwiga Kałużewska, Tadeusz Kałużewski
Strońsko 20A
98-161 Zapolice

Całkowita wartość netto zamówienia: 14 800,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.