Ogłoszenie wyników postępowania nr 22/2020-DUBs

Przedmiot zamówienia: Zakup oprogramowania ChemDraw i MestreNova.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły:

Część 1: SoftBooks ul. Pszona 3/69 31-462 Kraków

całkowita wartość zamówienia: 2 660,00 zł netto

Część 2:PerkinElmer Informatics, Inc.940 Winter Street, Waltham, MA 02451

całkowita wartość zamówienia: 44 309,54 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.